Lyskapellet.no
Sist oppdatert: 8. november 2010


Tre inn i LyskapelletVisjon og fortolkning

Lyskapellet er blitt til med bakgrunn i en personlig opplevelse. Opplevelsen av at Gud eksisterer og ønsker å meddele sitt vesen direkte til hvert enkelt menneske, er en av grunnene til, at jeg sa ja til å skrive det idegrunnlag, som ble utgangspunkt og endemål for de håndverkere og kunstnere, som lot seg engasjere i oppførelsen av dette sakrale rom.

I en årrekke bodde jeg sammen med min mann og datter i et økumenisk klosterfellesskap i England. En dag i november 1993 hadde jeg en opplevelse - en visjon;
En dør ble åpnet i mitt indre og et lys, formet som en søyle, steg opp gjennom kroppen, som først ikke kunne holde denne kraften. Jeg sa til min mann: ”Faller jeg om, er det ikke fordi jeg er syk – be et fadervår over meg og vent, til det går over.” Min kropp stabiliserte seg og jeg falt ikke om, men uten at ordene kunne høres, var det en kort tiltale, som jeg forsto slik;
”Reis hjem til Norge og bygg kirke!" Min mann rakte meg hånden og sa: ”Det har jeg alltid hatt lyst til, men jeg har bare ikke visst det.”

I desember 1994 ble vi fastboende i Norge. Vi hadde fra før et feriested, en nedlagt fjellgård i knappe 800 meters høyde - nå ble den omgjort til helårsbolig. Sammen med laftemester Herbert Mollenhauer utviklet vi en kirkemodell, som ble satt til side, da den ble for stor og for dyr. I stedet virkeliggjorde vi prosjektet ved å oppføre en mindre kirke på egen grunn. Vi navnga den Noah`s Ark, og i desember 1995 ble kirken innviet av biskop Rosemarie Køhn.

At dette førte til, at jeg ti måneder senere av styret for stiftelsen Anna og Erling Stordals minne, ble bedt om å nedfelle min visjon som idegrunnlag for kapellet på Beitostølen, samt være konsulent for gjennomføringar av prosjektet, kunne jeg ikke ha forestilt meg.

Viktig er det å si, at Lyskapellet uttrykker visjonen fra 1993. Tiden, som fulgte etter denne visjonen, ble utkrystallisert i indre bilder. Dette har gitt meg en overbevisning om, at tiden er kommet, hvor Gud kaller hvert enkelt menneske til live, til en ny begynnelse i Ham.
Nå føyes en både glemt dimensjon og en dypere forståelse for, hvem Gud er, til troens liv; at ”Gud er Gud om alle mann var døde” er nettopp et uttrykk for, at Gud ER Gud, Skaperen og Opprettholderen. Han er Faderen. Vi er Hans elskede barn. Derfor vil Han ikke overlate oss til oss selv.

Å skrive om  Lyskapellet er en utfordring, som jeg ikke har funnet enkel. Det kan gå lenge før en indre tone, farge eller følelsesmessig forståelse finner et presist skriftlig uttrykk. Lyskapellet er en kunstnerisk fortolkning av dette indre erfarte Gudsbildet. Og når jeg nå skal beskrive det med ord, flyttes grensene for det jeg føler jeg kan si. Ordene må forholde seg til en symbolikk, som ikke uten videre er forståelig for alle og enhver. Det må forklaringer til, og som noen har sagt, det skal være forståelig. Er det mulig å gjøre et mysterium forståelig for andre, hvis man ikke selv kan finne de rette ord? Vår lutherske kulturarv opererer kanskje ikke med de bilder, som har meldt seg, og som ønsker å komme til uttrykk.

Allikevel har jeg i det nedenstående avsnitt Tre inn i Lyskapellet, gjort meg umake med, så enkelt som mulig, å uttrykke det helhetsbilde som ble min tolkning. Mitt håp og min bønn må være, at hvert enkelt menneske, som besøker Lyskapellet, må oppleve en personlig tale fra hjerte til hjerte og slik finne sin tolkning og sin vei tilbake til den levende Gud.

Kirsten Rostbøll

 


Velkommen

Det lønner seg å se inn i Lyskapellet, før du gjennom troens dør og under håpets bue trer inn i det femkantede rommet, som er vendt mot Jerusalem.

Lyset og rommets form er en fortelling om ethvert menneskes opphav og bestemmelse. For at dette mysterium kan åpenbare seg, må du gi deg tid, og la rommet komme deg i møte.

Bli stående til lyset når deg og lytt med ditt hjerte. Opplev den gylne tone som hviler over allting, som et Guds nærvær. Det er tid for å telle sine dager og åpne sitt hjerte for visdommen. Det er en reise, hvor du står midt i Guds historie, der hvor foreløpigheten og det stykkevise vendes til sammenheng – ja, til oppfyllelse og evighet.

Derfor lar det seg heller ikke gjøre å ta rommet i besittelse som sitt eget og kun fylle det med egne tanker – du må bli stående hvor du står, inntil rommet kommer deg i møte, og gir de hemmeligheter til kjenne, som det rommer. Ganske sikkert vil det være glassmaleriet, som først begynner å fortelle.

 
Glassmaleriet

Glassmaleriet er i to deler – et over og et under alteret, atskilt av et nettverk av kvadrater i himmelens farger. Et slags ozonlag, som beskytter, men som samtidig formidler Guds vesen.

Under alteret ser vi den stivnede verden, med de sorte innestengte fuglene. Vi ser også rosene, med eller uten stilker og torner. Dette nederste vinduet uttrykker det dennesidige, det jordiske, og skal forstås i sammenheng med selve alterbordets jernkonstruksjon.

Over alteret ser vi Guds verden, også kalt Paradiset. Hele vin-duet er omsluttet av en gullramme, som et uttrykk for, at Gud er Skaperen og Opprettholderen av alt, som er, var og skal bli.

Midt gjennom vinduet ser vi Livets tre i form av en gullsøyle med grener som når fra jordens ene side til den andre.

Vinduet, alteret og den store stjernen skal ses i sammenheng. Det er fortellingen om hva mennesket er bestemt for. Lyskapellet er som et prisme, som uttrykker et langt større gudsbilde enn det vi mennesker kan fatte, men som er i ferd med å ta form på en ny og overraskende måte. ”Alt er som nytt og dog er alt erindring”.


Fuglene og rosene

La oss først rette blikket mot det som skjer nederst i glassmaleriet. Innerst mot Livstreet, men uten å være forbundet med det, ser vi de sorte fuglene. De er båndlagte av selvtilstrekkelighet. Vingene henger lammende ned. De er levende døde og tilhører den verden som er blitt seg selv nok.

De mystiske roser er der for det

mennesket, som i sitt liv har valget mellom det gode og det onde. De er ikke båndlagte som de sorte fuglene, men strødd sjenerøst.

Velger du den hvite rose som uttrykk for Guds renhet, den røde rose for Guds kjærlighet, og den gylne for Guds uforgjengelighet, er du på livets vei.

Søker du i stedet - i møte med det hellige - din egen opphøyelse, blir rosene et fortapelsens tegn.

Kvadratene

Det er et skille mellom himmel og jord, formet som et nettverk av små kvadrater uten inngang eller utgang. De er vennlige og dragende, fordi de virker gjennomtrengelige. De uttrykker et mysterium, for gjennom dem formidles det noe, som kun den hellige Ånd, duen, kan formidle.


Duene og treet med moden frukt

De hvite duene, som stadig baner nye veier gjennom universet, uttrykker Helligåndens nærvær. Det er Helligånden, som banker på ditt hjertes dør når du aller minst venter det. Ifølge Paulus, er Åndens frugter, de røde bær, som den lar falle mot jorden, en favn full av fred og glede, mildhet og måtehold, avlangmodighet, saktmodighet, trofasthet og godhet. Det er også
Helligånden, som med uutsigelige sukk ber for oss den bønn, vi selv ikke vet, at vi kan be. Maria, ”full av Nåde”, er kanskje et uttrykk, som dekker over den hemmelighet, at det største av alt er nødvendigheten av å være tømt for sitt eget for å gi Helligånden plass.

Hjertene

Sterkest trer de to røde hjertene frem, de utgår fra Livstreet, fra det punkt som stjernen peker på. De er frukter, de to hjertene er Jesu og Marias hjerter.

Den kristne Gud er samhørig- hetens Gud, og av alt det som forbinder Ham med sin skapning, er intet sterkere enn Jesus - den Enbårne og Maria – full av Nåde. I dem er Gud selv til stede. Her gir Helligånden seg til kjenne
gjennom to personer, som har

åpenbart seg for oss som et uttrykk for Guds kærlighet.  At det er flere hjertelag er uttrykkt for at kjærligheten har mange boliger. Selv om du og jeg har en hjerteplass i Jesu hjerte, må vi likevel gi hedersplassen til Maria, Guds Mor. I Marias hjerte er det Sønnen som har hedersplassen, men tenk da – at så er du og jeg der også.

Jesus sa: ”Den, som har sett meg, har sett Faderen” (Joh. 14:9) Jesus åpenbarer det, den menneskelige skapning er bestemt for. Våre hjerter er skapt til å elske. Og fordi vi ble elsket først, kan vi med samme kjærlighet elske Gud, vår Far.

Stjernen i loftet og stjernene i glassmaleriet

Ledestjernen - Guds tegn, er utspent mellom himmel og jord, samtidig som den stabiliserer og opprettholder kirkens form. Den peker med sine fem spisser på de fem verdensdeler. Det kristne budskap er nå spredt over hele jorden, derfor er noe, vi mennesker ikke før har tenkt er mulig, i ferd med å bli synlig.

Stjernen over Bethlehem - den profetiske - peker ikke kun på Jesu fødsel. I Lyskapellet peker den vel så mye på Jesu død og oppstandelse, som den peker på vår egen tid og det, som er lovet oss: Gudsrikets komme. ”Som en tyv om natten”, tar det deg i besittelse. Men Lysets komme er en forutsigelse. Den gamle bønn, som er bedt i over 2000 år, er i ferd med å nå sin oppfyllelse. I Fader Vår ber vi: "...Skje Din vilje på jorden – i

meg – som den skjer i Himmelen – i Deg...". Fra alle verdensdeler føres druene - folkeslagene - hen mot deres bestemmelse, mot korsets gåte. De to hjerter kaller oss, deg og meg, os alle - til å ha barnekår – til å ta arven, Gudsriket - i besittelse.

De mange stjernene i glassmaleriet er et uttrykk for de mennesker, som i sine liv har pekt på Guds Rike som en realitet. Den universelle kirken kaller dem for helgener, fordi de avspeiler Åndens frukter, og er forbilder og veivisere. De står vakt om det, som menneskelivet er skapt til å være. De uttrykker det største av alt det, et menneske kan nå i sitt jordiske liv – å bli kjærlighet.


Alterbordet

Før du løfter blikket helt opp, må du betrakte alterbordet, som står dekket foran vinduet. Det er ingen alterduk, men bordet er allikevel dekket som til gjestebud.

Det er et alterbord i glass, som speiler Guds himmel. Det svever på en forunderlig måte, som om det blir båret av den verden, som speiler seg i det. Du vil også få øye på et dåpsfat og en alterkalk. Her fullbyrdes dåpens, tilgivelsens – og nattverdens sakramenter.

Alteret har en bærende kraft innenfra og nedenfra. Se ned på de tolv jernbånd, de symboliserer Israels tolv stammer – nå alle jordens folkeslag. De er sorte, men gylne på innsiden. Kraften som bøyer dem, stråler ut fra kjernen, den gylne søylen, som

er den nedre del av Livstreet. Det Livstreet, som fortsetter opp gjennom vinduet og baner seg vei gjennom taket for å ende i et kors. Livskraften kommer ikke alene ovenfra, den sprenger seg vei opp igjennom oss nedenfra. Den er nedlagt i oss og kommer fra Gud. Gud skaper og gjenskaper mennesket innenfra og gjør seg til ett med det.

Jordens undergang, din og min undergang, er en realitet, når vi bøyer oss for Guds vesen. Når vi har sluppet alt det som stenger

Ham ute. Mørket er bestemt til å vike for Lyset. Vi skal bli seende, når Helligånden sprenger alle bånd. En ny æra skal fødes, hvor menneskehjertet blir sete for Gudsriket på jorden. Det gamle går til grunne, og noe nytt blir til. Som alterbordet må også vi gjenspeile Guds bilde.

Guds øye

Øyet har en parallell i Helligåndsymbolet, som utstråler sin kraft over hele universet.

”Herren løfte sitt åsyn på deg og give deg fred”.
Da er du sett! Godtatt!
Kommet innenfor i gjestfrihet, fått del i Gudsriket!
Som barn er du blitt!

Jesus sa: ”Jeg vil ikke etterlate dere farløse; Jeg kommer til dere”. Når Lyset stiger opp og fyller et

menneske – når troen blir en realitet – er denne verden, mitt gamle jeg, gått under. Verdens undergang er et mysterium, som kun hjertet forstår. Guds kjærlige Øye ser når målet er nådd, så Han kan løfte deg inn i Sitt rike.


”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte”.
Ja, Herre, når Din kjærlighet fyller meg, kan jeg gjøre det, med hele min sjel og med all min styrke. Når mitt åndedrags rytme gjentar ”jeg ER”, blir dette hellige øyeblikk som en kildeflom av nytt liv, som fyller alle uttørrede bekker. Da blir jeg levende i Deg som Du i meg.Gloria In
Excelsis Deo

Lyskapellet.no